GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận độc quyền sáng chế của Singapore

2015-07-22

Chứng nhận Độc quyền Sáng chế Singapore I

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Thực phẩm chức năng kết hợp Lycopene và Resveratrol  

Mã số Chứng nhận Độc quyền Sáng chế10201402135Q

Địa chỉ tìm kiếm:

https://digitalhub.ipos.gov.sg/FAMN/eservice/IP4SG/MN_BasicSearch?OWASP_CSRFTOKEN=F0E4-JI96-KV6H-MWPE-G1JJ-3RQI-21KV-9TXG


Chứng nhận Độc quyền Sáng chế Singapore II

Tên Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: Hiệu quả phòng ngừa khối u từ việc kích hoạt hoạt tính tế bào NK của sự kết hợp giữa Lycopene và Resveratrol

Mã số Chứng nhận Độc quyền Sáng chế: 176071

Địa chỉ tìm kiếm: 

https://digitalhub.ipos.gov.sg/FAMN/eservice/IP4SG/MN_BasicSearch?OWASP_CSRFTOKEN=F0E4-JI96-KV6H-MWPE-G1JJ-3RQI-21KV-9TXG