GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận SS 590

2015-07-22

Chứng nhận SS 590 là chứng nhận tiêu chuẩn được phát triển bởi Cơ quan Tiêu Chuẩn Thực Phẩm thuộc Hội đồng Tiêu Chuẩn Singapore đề ra, bao gồm tất cả các khía cạnh của chuỗi sản xuất thực phẩm, bao gồm nguồn nguyên liệu, xử lý, gia công, sản xuất, đóng gói, lưu trữ, vận chuyển, phân phối và tiêu thụ v.v.