GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận ISO 22000

2015-07-22

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm ISO 22000 là chứng nhận tiêu chuẩn Quốc tế, trong đó định nghĩa yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Nó thích hợp với tất cả tổ chức, có sẵn trong suốt chuỗi cung ứng – từ nông dân tới dịch vụ, gia công, vận chuyển, lưu trữ, bán lẻ và đóng gói thực phẩm.

 

ISO 22000 quy định yêu cầu về hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và kết hợp với công nhận các yếu tố chủ chốt, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm từ các chuỗi thực phẩm tới điểm tiêu thụ cuối cùng.