GOLDEN LYPRES®
CHẤT CHỐNG OXY HÓA TỰ NHIÊN

Chứng nhận GMP

2015-07-22

Good Manufacturing Practice (GMP) là chứng nhận “Quy chế quản lý chất lượng sản xuất tốt” từ Hoa Kỳ, từ nguyên liệu tới đóng gói tới vận chuyển, giám sát chặt chẽ đối với tất cả các lĩnh vực sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu của pháp luật.